Szkolenia bhp Żory

Szkolenie w zakresie bhp może być zorganizowane i przeprowadzone przez samego pracodawcę lub na jego zlecenie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmujemy się szkoleniem i doradztwem w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Należy pamiętać jak ważne są szkolenia bhp, ponieważ nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeśli nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia bhp mają na celu zaznajomienie się przez jego uczestników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.

Usługi bhp Żory

Prowadzimy od wielu lat szkolenia i usługi BHP oraz działalność w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów ochrony pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz u osób fizycznych – prywatnych. Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy może być organizowany w ramach szkolenia BHP lub oddzielnie, jako odrębne szkolenie.
Odrębną usługą w której się specjalizujemy jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas inwestycji budowlanych. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemy wymagane prawem dokumenty (plan BIOZ, IBWR, procedury, instrukcje). Obejmujemy teren budowy kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP.
Wykonujemy wszystkie obowiązki z zakresu bhp, które na Pracodawcę nakłada Kodeks Pracy. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw, projektów budowlanych, oferując między innymi:
• Szkolenia BHP wstępne i okresowe,
• Prowadzenie postępowań powypadkowych,
• Koordynacja BHP inwestycji budowlanych,
• Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego,
• Współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ
• Opracowanie gospodarki odzieżowej
• Okresowe przeglądy i audyty BHP,
• Opracowanie instrukcji oraz planów ewakuacji,
• Pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych,
• Reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych,
• Prowadzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, badań lekarskich),
• Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie bhp i podstawowe obowiązki

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Co zapewnia szkolenie bhp?

Szkolenie zapewnia uczestnikom:
1)zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2)poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Kto prowadzi szkolenia bhp

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają: programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk; programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia; wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej; wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia; właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Szkolenia bhp Żory wstępne i okresowe

Szkolenia bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia. Programy szkolenia bhp powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie określonych wymagań. Ponadto programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

Wstępne szkolenia bhp Żory

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym” i szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Okresowe szkolenia bhp Żory

Szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.